ΑΠΟ-ΟΙΚΕΙΩΣΗ

Στη δράση με τίτλο «Απο-οικείωση» ενδεδυμένοι με ένα είδος κελύφους κάθε φορά, ως -εάν-ήταν-σπίτια, οι φίλοι του μοναδικού αποκτούν ιδιότητες μόνιμων κατασκευών και χορεύουν. Άλλος σαν βάρκα,άλλη σαν καρδιά, κάποιος σαν πύλη τυφλή, όλοι μαζί δανείζονται ο ένας τις ιδιότητες του άλλου καιόλοι μαζί δανείζονται τις ιδιότητες του πλίνθου, από τον οποίο είναι κατασκευασμένοι. Τα έμψυχα σπίτιαμετατρέπουν τον μοναδικό σε οικοδόμο της ζωής των άλλων.